Finska fornminnesföreningens rf stadgar

NAMN OCH HEMORT 1§

Föreningens namn är Finska Fornminnesföreningen rf och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningen är både finsk- och svenskspråkig.

SYFTE 2§

Föreningens syfte är att befrämja arkeologisk, etnologisk, konsthistorisk och kulturhistorisk forskning som berör Finland och dess folk samt den finska stammen och dess bosättningsområden samt i mån av möjlighet andra folk och områden, att sprida kunskap om det egna landets fornlämningar och för sin del bidraga till deras skydd samt väcka och hålla vid liv folkets intresse för sina fornminnen.

Förereningens första stadgar.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att hålla möten, anordna föredrags- och informationstillfällen samt genom att idka publikationsverksamhet.

För att befrämja av sin verksamhet har föreningen rätt att emottaga testamenten och gåvor, att äga och besitta för sin verksamhet nödvändig fast och lös egendom samt att arrangera avgiftsbelgda föredrags- och övriga tillfällen.

MEDLEMMARNA 3§

Föreningens medlemmar godkänns av föreningens möte. Föreningens medlemmar är antingen a) betalande medlemmar, b) arbetande ledamöter, c) korresponderande medlemmar, d) utländska ledamöter eller e) hedersmedlemmar.

a) De betalande medlemmarna är årsmedlemmar, ständiga medlemmar eller donerande medlemmar, vilka erlägger en för varje medlemskategori fastställd medlemsavgift.

b) De arbetande ledamöterna väljs vid årsmötet på livstid enligt till styrelsen ställd, skriftligt motiverad och av de arbetande ledamöternas delegation förordad framställning bland finska medborgare, vilka genom sin publikationsverksamhet har visat sig besitta självständig förmåga till forskning inom arkeologi, etnologi, konsthistoria eller kulturhistoria. Av dem uppbärs inte medlemsavgift. Om de arbetande ledamöternas skyldigheter stadgas i 5 §. De arbetande ledamöternas antal får inte överstiga trettio; i antalet medräknas dock inte 70 år fyllda arbetande ledamöter.

c) Till korresponderande medlemmar, d) utländska ledamöter och e) hedersmedlemmar väljer föreningen på sitt årsmöte enligt till styrelsen ställd skriftligt motiverad samt av de arbetande ledamöternas delegation förordad framställning personer, som den särskilt önskar hedra. Av dem uppbärs inte medlemsavgift.

Till korresponderande medlemmar kallas finska medborgare och till utländska ledamöter utländska medborgare. Till hedersmedlemmar kallas såväl finska som utländska medborgare.

MEDLEMSFÖRMÅNER 4§

Årsmedlem och ständig medlem erhåller föreningens publikationer till nedsatt pris vid beställning direkt från föreningen. Donerande medlem erhåller från och med sitt första medlemsår samtliga föreningens seriepublikationer gratis, samt vid beställning från föreningen dess övriga publikationer till nedsatt pris. Arbetande ledamot, korresponderande medlem, utländsk ledamot och hedersmedlem erhåller från och med sitt första medlemsår gratis samtliga publikationer som ansluter sig till deras forskningsområde.

DE ARBETANDE LEDAMÖTERNAS UPPGIFTER OCH DELEGATIONEN 5§

De arbetande ledamöterna håller föredrag och ger meddelanden vid föreningens möten samt bistår föreningens styrelse inom sitt specialområde.

De arbetande ledamöterna bildar en delegation, som på kallelse av ordföranden sammanträder åtminstone en gång om året före årsmötet. Delegationen avger sitt utlåtande om inval av arbetande ledamöter, korresponderande medlemmar, utländska ledamöter och hedersmedlemmar samt behandlar för föreningen viktiga principiella frågor som föreläggs den av styrelsen, innan dessa underställs föreningens möte för avgörande. Delegationen kan även taga initiativ, vilka av styrelsen efter prövning tillsammans med dess eget utlåtande underställs föreningens möte för avgörande.

UTTRÄDE UR OCH UTESLUTANDE FRÅN FÖRENINGEN 6§

Medlem kan utträda genom att själv meddela därom vid föreningens möte eller genom att skriftigen meddela styrelsen eller dess ordförande; medlem kan anses ha utträtt då han underlåtit att erlägga medlemsavgift under de tre senaste åren.

Föreningen kan vid möte utesluta medlem, som handlat i strid med föreningens syften eller i övrigt försvårat föreningens verksamhet.

FÖRENINGENS MÖTEN 7§

Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen. Föreningens möten är publika och hålls i mån av möjlighet en gång i månaden åtminstone sju gånger om året. Enligt styrelsens beslut kan möten hållas även på andra orter än Helsingfors. Till andra möten än årsmötet kallas medlemmarna skriftligen minst 7 dagar före mötet.

Vid mötena diskuteras och fattas beslut om föreningens angelägenheter och vid dem kan såväl föreningens medlemmar som övriga personer göra vetenskapliga meddelande. Då beslut fattas deltar endast föreningens medlemmar.

Föreningen kan sammankallas till extra möte för att behandla ett bestämt ärende såvida därom beslutats vid föreningens möte eller av styrelsen eller såvida minst en tionde del (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar så fordrar.

ÅRSMÖTET 8§

Årsmötet hålles på M. A. Castréns dödsdag den 7 maj eller, såvida hinder föreligger, en annan dag under andra veckan i maj. Om årsmötet meddelas i minst två tidningar samt genom brev till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Vid årsmötet hålls ett festföredrag samt behandlas följande ärenden:

1) föregående års årsberättelse och bokslut samt föreståndaren för publikationsförrådets och bibliotekariens redogörelser samt revisorernas utlåtande;

2) beslut om fastställandet av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga;

3) beslut om val av nya hedersmedlemmar, utländska ledamöter, arbetande ledamöter och korresponderande medlemmar;

4) val av styrelsens ordförande samt medlemmar av styrelsen i stället för de i tur avående;

5) en revisor samt revisorsuppleant utnämns för att granska bokföringen och förvaltningen för det pågående året. Det är också möjligt att fatta beslut om att utnämna en verksamhetsgranskare för föreningen;

6) behandlas övriga till årsmötet anmälda ärenden.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION 9§

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår. Styrelsens budgetförslag för den påbörjade verksamhetsperioden, samt förslag till medlemsavgift, föreläggs för föreningens godkännande vid februarimötet. Styrelsen bör överlåta räkenskaperna till revisorerna senast inom mars månad.

FÖRVALTNING 10§

Föreningens direktion är en styrelse, som representerar föreningen i alla dess ärenden, leder föreningens vetenskapliga, litterära och ekonomiska verksamhet samt förbereder de ärenden som behandlas vid föreningens möten.

Styrelsen består av sex medlemmar och en ordförande, av vilka åtminstone tre av medlemmarna och ordföranden bör vara arbetande ledamöter.

Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordföranden väljs för ett år i sänder. Medlemmarna väljs så, att årligen är två av dem i tur att avgå åt gången. Styrelsen väljer inom sig för ett år åt gången en viceordförande bland de arbetande ledamöterna. Såvida en av styrelsens medlemmar avgår under sin verksamhetsperiod väljs vid föreningens möte en ny medlem för den resterande verksamhetsperioden.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och fyra medlemmar är närvarande. Då ekonomiska frågor behandlas har skattmästaren yttranderätt vid styrelsens möte.

Vid förfall för ordföranden leder viceordföranden både föreningens, styrelsens och de arbetande ledamöternas delegationsmöten.

TJÄNSTEMÄN 11§

Föreningens tjänstemän är sekreteraren, vicesekreteraren, skattmästaren, publikationssekreteraren och bibliotekarien. Dessa anställs och befrias från sin tjänst av styrelsen.

Sekreteraren sammankallar på ordförandens begäran styrelsen och de arbetande ledamöternas delegation, för protokollet vid föreningens och styrelsens möten, verkställer besluten och avfattar årsberättelsen, som styrelsen förelägger årsmötet.

Skattmästaren sköter föreningens ekonomiska angelägenheter enligt ett för ekonomins skötsel fastställt reglemente och uppgör bokslutet under övervakning av styrelsen.

Bibliotekarien katalogiserar den litteratur som kommer till föreningen och sköter tillsammans med publikationssekreteraren distributionen av föreningens publikationer.

Publikationssekreteraren koordinerar och utvecklar föreningens publikationsverksamhet tillsammans med styrelsen och publikationsseriernas redaktörer, ansvarar för publikationsförrådet, samt tar i samarbete med andra aktörer hand om distributionen och försäljningen av utkomna publikationer.

TECKNANDET AV FÖRENINGENS NAMN 12§

Föreningens namn tecknas av ordföranden och sekreteraren tillsammans eller viceordföranden och vicesekreteraren tillsammans.

Styrelsen kan även förordna en person att teckna föreningens namn.

KOMMITTÉER OCH SAKKUNNIGA 13§

Styrelsen kan vid behov tillsätta kommittéer för specialuppdrag. Styrelsen kan till sin hjälp kalla sakkunniga, vilka har yttranderätt vid styrelsens möten.

Styrelsen utser redaktörer och redaktionsråd för föreningens publikationer.

FÖRÄNDRING AV STADGARNA 14§

Dess stadgar kan ändras vid föreningens möte, såvida ärendet nämnts i möteskallelsen och minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna stöder förslaget.

UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 15§

Beslut om att upplösa föreningen kan fattas vid årsmötet eller vid två på varandra följande av föreningens möten med minst en månads mellanrum såvida förslaget nämnts i möteskallelsen och minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna stöder förslaget.

Såvida föreningen upplöses överlämnas föreningens återstående förmögenhet och medel, såvida därom i gåvobrev eller testamenten icke annorlunda förordnats, till någon annan i landet verksam registrerad förening eller institution, till vilken utforskandet av Finlands forntid hör.

16 §

Genom denna förändring av föreningens stadgar kränkes inte de förvärvade medlemsrättigheterna.