Suomen Muinaismuistoyhdistys

Suomen Muinaismuistoyhdistys on vuonna 1870 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää Suomen sekä mahdollisuuden mukaan muiden suomensukuisten kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevaa arkeologista, etnologista, taidehistoriallista, museologista ja kulttuurihistoriallista tutkimusta, levittää mahdollisimman ajanmukaista tutkimustietoa sekä herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä esitelmätilaisuuksia, kongresseja ja symposiumeja sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka tuntee kiinnostusta yhdistyksen toimintaa ja päämääriä kohtaan. Esitelmätilaisuudet ovat avoimia myös muille kuin jäsenille.

Vielä nyt, sata vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen, välinpitämättömyys saattaa olla yllättävän suuri. Työkentällämme on yhä paljon raivattavaa. Tehtävämme ei ole ainostaan oikeutettu. Se on tärkeä.

YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA lARS pETTERSSON 100-VUOTISJUHLAKOKOUKSESSA 7.5.1970

Finska fornminnesföreningen

Finska fornminnesföreningen är ett vetenskapligt sällskap som främjar forskning med syfte att belysa Finlands, och i mån av möjlighet även andra finsk-ugriska folks och områdens, forntid genom såväl arkeologisk, etnologisk, konsthistorisk och kulturhistorisk forskning. Föreningen ger ut aktuella forskningsresultat samt väcker och håller i gång ett levande intresse för kulturarvet genom att ordna föredrag, kongresser, symposium och idka publikationsverksamhet.

Finska fornminnesföreningens medlemskap är öppet för personer med intresse för föreningens mål och verksamhet. Föredragstillfällena är öppna även för utomstående.

The Finnish Antiquarian Society

The Finnish Antiquarian Society is a scholarly society for the purpose of promoting archaeological, ethnological, art-historical and cultural-historical research concerning Finland and where possible other Finno-Ugrian regions and peoples. The Society also seeks to disseminate the most recent related results of research and to arouse and maintain interest in cultural heritage. It carries out its purpose by organizing lectures and talks, congresses and symposia and through publication activities.

Membership in the Finnish Antiquarian Society is open to all persons interested in the Society’s work and goals. Non-members may also attend lectures and talks arranged by the Society.