Kansallismuseon pääportaikon lasimaalaus Eric O. W. Ehrström. Kuva: Mikael Nyholm.
Kansallismuseon pääportaikon lasimaalaus Eric O. W. Ehrström. Kuva: Mikael Nyholm.
Kansallismuseon pääportaikon lasimaalaus Eric O. W. Ehrström. Kuva: Mikael Nyholm.
Kansallismuseon pääportaikon lasimaalaus Eric O. W. Ehrström. Kuva: Mikael Nyholm.
Kansallismuseon pääportaikon lasimaalaus Eric O. W. Ehrström. Kuva: Mikael Nyholm.
Kansallismuseon pääportaikon lasimaalaus Eric O. W. Ehrström. Kuva: Mikael Nyholm.

FINSKT MUSEUM

Nästa nummer av Finskt Museum har temat Byggnader. Vi välkomnar alla intresserade skribenter att ta kontakt med chefredaktörerna och presentera sin artikelidé inom februari månad. Finskt Museum är en refereegranskad vetenskaplig tidskrift som innehåller artiklar i ämnena arkeologi, etnologi, konsthistoria och kulturhistoria, eller andra vetenskaper som arbetar med frågor som berör kulturforskning eller musealt intressanta frågor. Finskt Museum ges ut en gång per år av Finska Fornminnesföreningen.

Artiklar tas emot på svenska eller engelska. Sista inlämningsdag för den färdiga artikeln är 31.5.2014.

Kontaktuppgifter:

Ulrika Rosendahl (ulrika.rosendahl@helsinki.fi) & Anna Wessman (anna.wessman@espoo.fi)

Inkludera båda adresserna när du tar kontakt!

Suomen Muinaismuistoyhdistys

Suomen Muinaismuistoyhdistys on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää Suomen sekä mahdollisuuden mukaan muiden suomensukuisten kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevaa arkeologista, kansatieteellistä, taidehistoriallista ja kulttuurihistoriallista tutkimusta, levittää mahdollisimman ajanmukaista tutkimustietoa sekä herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kulttuuriperintöön. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä esitelmätilaisuuksia, kongresseja ja symposiumeja sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka tuntee kiinnostusta yhdistyksen toimintaa ja päämääriä kohtaan. Esitelmätilaisuudet ovat avoimia myös muille kuin jäsenille.

Finska fornminnesföreningen

Finska fornminnesföreningen är ett vetenskapligt sällskap som främjar forskning med syfte att belysa Finlands, och i mån av möjlighet även andra finsk-ugriska folks och områdens, forntid genom såväl arkeologisk, etnologisk, konsthistorisk och kulturhistorisk forskning. Föreningen ger ut aktuella forskningsresultat samt väcker och håller i gång ett levande intresse för kulturarvet genom att ordna föredrag, kongresser, symposium och idka publikationsverksamhet.

Finska fornminnesföreningens medlemskap är öppet för personer med intresse för föreningens mål och verksamhet. Föredragstillfällena är öppna även för utomstående.

The Finnish Antiquarian Society

The Finnish Antiquarian Society is a scholarly society for the purpose of promoting archaeological, ethnological, art-historical and cultural-historical research concerning Finland and where possible other Finno-Ugrian regions and peoples. The Society also seeks to disseminate the most recent related results of research and to arouse and maintain interest in cultural heritage. It carries out its purpose by organizing lectures and talks, congresses and symposia and through publication activities.

Membership in the Finnish Antiquarian Society is open to all persons interested in the Society's work and goals. Non-members may also attend lectures and talks arranged by the Society.

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | c/o Museovirasto | PL 913 | 00101 HELSINKI