Urajärven kartano. Kuva: Museovirasto.
Urajärven kartano. Kuva: Museovirasto.

Säätiön säännöt | Stiftelsens stadgar

FINSKA FORNMINNESSTIFTELSENS STADGAR

1§ Stiftelsens namn och hemort

Stiftelsens namn är Suomen Muinaismuistosäätiö – Finska Fornminnesstiftelsen och dess hemort är Helsingfors stad.

2§ Syfte

Stiftelsens syfte är att befrämja arkeologisk, etnologisk, konsthistorisk och kulturhistorisk forskning som berör Finland och dess folk samt finskbesläktade folk och deras bosättningsområden samt i mån av möjlighet andra folk och områden, att insamla, arkivera och sprida kunskap om det egna landets fornlämningar och för sin del bidraga till deras skydd.

3§ Fullföljande

Stiftelsen fullföljer sitt syfte genom att bevilja understöd samt stöda informations- och publikationsverksamhet.

4§ Stiftelsekapital

Till kapital för stiftelsen har överlåtits skogsskiftet RN:o 10:264 beläget i Urajärvi, Asikkala kommun. Stiftelsens medel och förmögenhet bör placeras och uppbevaras på ett säkert och inkomstbringande sätt.

5§ Styrelse

Stiftelsen representeras av och dess ärenden handhas av en styrelse, som består av fem medlemmar. Finska Fornminnesföreningen rf:s styrelse utser styrelsens medlemmar, av vilka minst tre vid tiden för valet tillhör Finska Fornminnesföreningen rf:s styrelse. Högst två medlemmar kan väljas bland personer utanför Finska Fornminnesföreningen rf:s styrelse. Utomstående medlem eller medlemmar, bör vid tiden för valet vara docenter i arkeologi, etnologi/etnografi eller konsthistoria vid ett finskt universitet.

Såvida styrelsen för Finska Fornminnesföreningen rf inte före utgången av mars månad utsett medlemmar till styrelsen för följande verksamhetsperiod, förrättas valet av stiftelsens styrelse. Vid första styrelsemötet varje år väljer styrelsen ordförande och viceorförande inom sin krets.

Styrelsens verksamhetsperiod är tre år. Verksamhetsperioden börjar vid årsmötets slut och slutar efter tre år vid slutet av följande årsmöte.

6§ Stiftelsens styrelse

Kallelse till styrelsens möten utsändes bevisligen skriftligt till envar medlem minst fem (5) dagar före mötet. Övriga meddelanden till styrelsens medlemmar utsändes på samma sätt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för denne, av viceordföranden.

Styrelsen är beslutsför, då mer än hälften av styrelsens medlemmar är närvarande.

Besluten fattas med enkel majoritet, såvida inte annat omnämns i stadgarna. Såvida rösterna falla jämnt avgörs frågan genom lottning, i övriga fall förblir det beslut i kraft, som omfattats av mötets ordförande. Vid styrelsens möten föres protokoll, i vilket gjorda beslut och omröstningar antecknas. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och minst en av mötet för detta ändamål vald medlem.

7§ Arvode till styrelsens medlemmar

Till styrelsens medlemmar kan utbetalas skäligt arvode samt resekostnader enligt statens resestadga.

8§ Årsmötet

Styrelsen sammanträder till årsmöte varje år före utgången av maj månad.

Vid årsmötet behandlas:

  • revisionsberättelse, fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
  • fastställande av budget för innevarande år
  • fastställande av mötesarvode samt
  • val av revisor och revisorssuppleant. Såvida den valda revisorn tillhör ett CGR- eller GRM-samfund behövs inte val av särskild revisorssuppleant
  • val av medlemmar av styrelsen, såvida Finska Fornminnesföreningens styrelse inte valt dem inom utsatt tid.

9§ Tecknandet av stiftelsens namn

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och viceordförande tillsammans eller av någondera tillsammans med övrig medlem av styrelsen. Styrelsen kan berättiga tjänsteman inom stiftelsen eller annan person att teckna föreningens namn tillsammans med styrelsens ordförande eller viceordförande.

10§ Räkenskapsår samt revision

Stiftelsens räkenskapsår är ett kalenderår. Räkenskaperna och styrelsens berättelse över stiftelsens verksamhet bör inom februari månad överlämnas till revisorn, som bör avgiva sin berättelse inom mars månad.

11§ Årsberättelse och meddelande till Patent- och registerstyrelsen

Behörigen styrkta avskrifter av resultat- och balansräkningen jämte bilagor, balansspecifikation samt verksamhets- och revisionsberättelse, bör inom sex månader efter räkenskapsårets slut inlämnas till Patent- och registerstyrelsen. Förändringar i styrelsens sammansättning och tecknandet av stiftelsens namn bör ofördröjligen meddelas patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.

12§ Förändring av stiftelsen

Stiftelsens stadgar kan ändras såvida minst 2/3 av styrelsens samtliga medlemmar stöder förslaget. Stadgeändring bör fastställas av Patent- och registerstyrelsen. Beslut om upplösning av stiftelsen fattas i samma ordning.

13§ Upplösning av stiftelsen

Såvida stiftelsen upplöses användes tillgångarna enligt styrelsens beslut för ändamål nämnda i §2.

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI