Julkaisutoiminta / Publikationsverksamhet

Suomen Muinaismuistoyhdistys on aktiivinen arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian alojen sekä museoita koskevan tutkimuksen tieteellinen kustantaja.

Yhdistyksen julkaisuja voi ostaa ja tilata Tiedekirjasta. Suurin osa yhdistyksen vuoteen 1945 mennessä ilmestyneistä julkaisuista on saatavilla verkossa Kansalliskirjaston palvelussa.

Julkaisutoimintaan ja yhdistyksen omaan julkaisuvalikoimaan liittyviin kysymyksiin vastaa julkaisusihteeri Mervi Suhonen (misuhone(at)gmail.com)

Finska Fornminnesföreningen är en aktiv förläggare av vetenskaplig forskning som berör arkeologi, etnologi, konsthistoria och museer.

Föreningens publikationer kan köpas och beställas via Vetenskapsbokhandeln. En stor del av föreningens fram till år 1945 utkomna publikationer finns nuförtiden digitaliserade i Nationalbibliotekets webbtjänst.

Redaktionssekreterare Mervi Suhonen (misuhone(at)gmail.com) svarar på frågor som berör publikationsverksamheten och föreningens egna bokurval.

Vuonna 1894 perustetut Suomen Museo (julkaisuluettelo) ja Finskt Museum (julkaisuluettelo) ilmestyivät aluksi useina vihkoina vuodessa, ja niiden tarkoitus oli palvella paitsi tutkimusta myös kansanvalistusta. Nykyään ne ovat tieteellisiä vuosikirjoja, joiden kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin. Tutkimusartikkeleiden lisäksi julkaistaan kirja- ja näyttelyarvioita sekä muita ajankohtaispuheenvuoroja. Kannustamme museoita käymään keskustelua aineistojen valinnasta, keruusta, säilyttämisestä ja hyödyntämisestä sekä kokoelmiin liittyvän tiedon välittämisestä kuten näyttelyistä.

Vuoden 2020 numerosta alkaen Suomen Museo ja Finskt Museum ilmestyvät yhteisniteenä.

Sarjan päätoimittaja on FM Outi Järvinen (outi.jarvinenharvilahti(at)gmail.com).

Toimituskunta: intendentti Frida Ehrnsten (Museovirasto), dosentti Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto), museolehtori, dosentti FT Leena Svinhufvud (Designmuseo).

Toimitusneuvosto: museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova), vs. professori, dosentti Marie-Sofie Lundström (Åbo Akademi), kehittämisjohtaja, dosentti Leena Paaskoski (Lusto – Suomen Metsämuseo), yliopistonlehtori, dosentti Elina Räsänen (Helsingin yliopisto), tutkimuspäällikkö, dosentti Minna Sarantola-Weiss (Helsingin kaupunginmuseo), dosentti Tuukka Talvio (Helsingin yliopisto).

Julkaisun pääkielet ovat suomi ja ruotsi. Kaikista artikkeleista ja katsauksista julkaistaan englanninkieliset tiivistelmät. Myös kokonaan englanninkieliset artikkelit ovat mahdollisia.

Numeron 2020 kirjoituskutsu / Call for papers.

År 1894 grundade Suomen Museo (publikationsförteckning) ja Finskt Museum (publikationsförteckning) utkom till en början flera gånger i året som informationsblad, med syftet att vid sidan om forskningen också tjäna folkbildningen. Nuförtiden är de vetenskapliga årsböcker, vars artiklar genomgår en refereegranskning. Vid sidan om forskningsartiklar publiceras bok- och utställningsrecensioner samt andra aktuella inlägg. Vi uppmuntrar museerna att föra en diskussion kring samlingarnas urval, insamling, bevaring och utnyttjande samt informationsförmedling bland annat via utställningar.

Från och med 2020 utkommer Suomen Museo och Finskt Museum som en gemensam volym.

Seriens huvudredaktör är FM Outi Järvinen (outi.jarvinenharvilahti(at)gmail.com).

Redaktion: intendent Frida Ehrnsten (Museiverket), docent Ildikó Lehtinen (Helsingfors universitet), museilektor, docent Leena Svinhufvud (Designmuseet).

Redaktionsråd: museichef Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova), tf. professor docent Marie-Sofie Lundström (Åbo Akademi), utvecklingschef, docent Leena Paaskoski (Lusto – Finlands Skogsmuseum), universitetslektor, docent Elina Räsänen (Helsingfors universitet), forskningschef, docent Minna Sarantola-Weiss (Helsingfors stadsmuseum), docent Tuukka Talvio (Helsingfors universitet).

Publikationens förstahandsspråk är finska och svenska. Alla artiklar och översikter förses med engelskspråkigt abstrakt. Även artiklar på engelska kan publiceras.

Call for papers: nummer 2020.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja – Finska Fornminnesföreningens Tidskrift (julkaisuluettelo) alkoi ilmestyä jo 1874. Alkuaikoina sarjassa julkaistiin myös artikkelikokoelmia. Nykyään se on keskittynyt erityisesti taidehistorian alan tieteellisiin monografioihin, jotka vaativat korkeatasoista kuvitusta. Uusi kirja ilmestyy noin kerran vuodessa. Sarjaa toimittaa dosentti Tuukka Talvio (tuukka.talvio(at)iki.fi).

Kansatieteellinen Arkisto (julkaisuluettelo) (perustettu 1934) julkaisee ajankohtaista kansatieteellistä ja etnologista tutkimusta. Sarja on avoin alan monografiakäsikirjoituksille, kuten väitöstutkimuksille, ja artikkelikokoelmille. Kansatieteellisessä Arkistossa julkaistut tutkimukset ovat alalla laajasti tunnettuja ja niitä käytetään valintakoe- ja tenttikirjoina useissa yliopistoissa.

Päätoimittaja on dosentti Pia Olsson (pia.olsson(at)helsinki.fi), ja toimitusneuvostoon kuuluvat prof. Mika Lavento (Helsingin yliopisto), dos. Ildikó Lehtinen (Helsingin yliopisto) ja prof. Helena Ruotsala (Turun yliopisto). Kun olet kiinnostunut julkaisemaan Kansatieteellisessä Arkistossa, tutustu kirjoittajan ohjeisiin

Iskos (julkaisuluettelo) (perustettu 1976) on kansainvälinen arkeologinen sarja, jossa julkaistaan väitöskirjoja sekä muita monografioita ja artikkelikokoelmia, konferenssien esitelmiä ja tutkimusprojektien tuloksia. Sarjassa noudatetaan vertaisarviointikäytäntöä.

Päätoimittaja on prof. Mika Lavento (mika.lavento(at)helsinki.fi). Kansainvälisen toimitusneuvoston jäsenet: prof. Noël Broadbent (Arctic Studies Center, Washington D.C.), prof. Lars Forsberg (University of Bergen), prof. Aivar Kriiska (University of Tartu), prof. emeritus Milton Núñez (Oulun yliopisto), prof. emeritus Jussi-Pekka Taavitsainen (Turun yliopisto) ja PhD Anders Tvauri (University of Tartu).


Suomen Muinaismuistoyhdistys on aiemmin julkaissut seuraavia sarjoja:

Luetteloja Suomen Muinaisjäännöksistä, 1–23 (1877–1902) (julkaisuluettelo)

Eurasia Septentrionalis Antiqua, 1–12 (1927–1938) (julkaisuluettelo) sekä

Suomen kirkot (Finlands kyrkor), 1–6 (1959–1972 (julkaisuluettelo). Suomen kirkot -sarjan julkaisemista jatkoi Museovirasto (osat 7–16, 1973–1990).

Lisäksi Suomen Muinaismuistoyhdistyksen julkaisuihin kuuluu lähes viisikymmentä muuta teosta (julkaisuluettelo)

Suomen Muinaismuistoyhdistys ry | PL 882 | 00101 HELSINKI